POVIJEST

Kada je sagrađena?

Kanonske vizitacije opisuju 1622. i 1630. staru župnu crkvu, zidanu, „u utvrđenom gradu“, koja je obnovljena 1642. godine, te ima visok zvonik nad glavnim ulazom, a iznad crkvene lađe postavljen je novi drveni strop (tabulat). Glavni oltar imao je sliku (na platnu) Svih Svetih, a uz nju kipove Sv. Petra i Sv. Pavla. U lađi crkve bili su pobočni oltari Bl. Dj. Marije i Sv. Ivana Krstitelja, sa slikama i kipovima. Godine 1695. župni dvor bio je blizu crkve, odmah izvan kaštela, iza vinskih podruma, blizu kraljevske ceste, od obrađene hrastovine. Godine 1746. kanonik vizitator navodi, da je ova crkva u prošlim vremenima bila okružena jarcima i utvrdama, a sada, pošto su kule potpuno srušene i jedva se opažaju tragovi, a jarci su gotovo izravnani, odasvud je k njoj pristup otvoren. Vizitator predlaže micanje drvene crkve Sv. Duha i zatvaranje dotadašnjeg groblja kod nje, izvan bivšeg kaštela, a predlaže da se župna crkva ogradi i oko nje da se ukapaju župljani, kako je i bilo. Kanonska vizitacija iz 1765. ističe, da župnik Marko Radović živo nastoji, da se sruši stara župna crkva Svih Svetih i da „bude sagrađena potpuno nova i krasnija“
I doista, u vrijeme župnika Marka Radovića (*1712., zaređen 1738., prisegnuo za župu Sesvete 29. rujna 1749.-+1787.), počinje 1766. godine gradnja današnje župne crkve Svih Svetih, što opisuje kanonik vizitator u Zapisnik od 24. srpnja 1779. Pritekao je izdašno u pomoć i veliki prepozit Stolnoga kaptola zagrebačkog Franjo Popović (rodom iz Bosiljeva, kanonik od 1754., veliki prepozit od 1772.-+1792.), budući je Kaptol zagrebački imao patronat nad tom župom, da je njegovim žarom „godine 1773. podignuta i dovršena crkva veličanstvena, da bi mogla bilo u kojem velikom gradu stajati kao ukras“ (1766.-1773.). Već tada ju opisuju, da je „prostrana, pokrita crijepom, s dva zvonika iznad glavnog ulaza, na vrhovima kojih su vješto postavljene kupole (barokne lukovice). Crkva je nadsvođena, lađa ima ovalni oblik i polukružno svetište oslikano raznim slikama iz Novog i Starog zavjeta.“ Na stropu i na zidovima lađe bile su fresko-slikarije, gdje su bili pobočni oltari. Glavni oltar, smješten u fresko-oslikanom svetištu crkve, podignut na dvije stepenice, imao je zidanu menzu, a gore fresko-sliku Svih Svetih, te niže Sv. Petra i Sv. Marije Magdalene. U lađi crkve, na strani poslanice pobočni je oltar na čast Bezgrješnog začeća Bl. Dj. Marije, freska prikazuje BDM kako satire glavu zmiji, dok su u podnožju prikazani Sv. Joakim i Sv. Ana. Na strani Evanđelja je pobočni oltar na čast Sv. Katarine, djevice i mučenice, s prikazom fresko-slike, koja u podnožju ima naslikanu Sv. Apoloniju i Sv. Luciju (1779.g.), dok kasnije spominju Sv. Barbaru i Sv. Luciju. Čini se, da je ova impozantna crkva podignuta na maloj uzvisini, na mjestu starog utvrđenog kaptolskog grada (kaštela).

Vanjski izgled crkve

Crkva je jednobrodna građevina, s dva tornja iznad razvedenog glavnog pročelja, koji završavaju baroknim bakrenim lukovicama, s dvostrešnim krovištem i nižim zaobljenim svetištem, te sakristijom na kat desno od svetišta tj. na istočnoj strani. Glavno pročelje je razvedeno i lijepo ukrašeno, postoje dvije niše s baroknim kipovima svetaca, Sv. Stjepana, kralja i Sv. Ladislava, kralja, dok zvonici imaju prozore na nižoj i višoj razini. Crkva ima glavna ulazna vrata na glavnom pročelju i manja koja vode u toranj, te ona koja vode u sakristiju. Dužina crkve je 25 m, širina 12 m, visina kupole 17 m. Visina oba zvonika je 36 m.

Unutrašnjost crkve

Crkva je unutra pod zidanim svodom, nadsvođena u obliku kupole, u nepromijenjenom je izvornom obliku.
Oslikana je freskama, odmah po dovršetku gradnje 1773. godine, što opisuje arhiđakon već 1779. godine. Svetište ima freske na stropu i u apsidi, kao sastavni dio glavnog oltara, dok su u lađi uvijek spominjane freske, vezano uz pobočne oltare Bezgrješnog začeća BDM na strani poslanice i Sv. Katarine, djevice i mučenice, na strani Evanđelja. Na stropu crkvene lađe naslikano je 8 medaljona, koji su obnovljeni 1995. godine nakon požara na krovištu crkve.
Crkva ima kor iznad glavnog ulaza u crkvu gdje su smještene i orgulje izrađene 1906.g. od tvrtke Heferer.
Crkva je spomenik povijesti i kulture, budući se radi o baroknoj arhitekturi i fresko-slikama iz 18. stoljeća.

OBNOVA CRKVE

Obnove crkve tijekom 20. stoljeća

Tijekom 20. stoljeća, 1900. za župnika Nikole Matice sredstvima pokroviteljstva Prvostolnog kaptola zagrebačkog, 1971. za župnika Petra Petrinca darovima vjernika, te zadnji puta 1995. godine u vrijeme župnika Petra Ribarića, nakon požara na krovištu crkve.

Obnova crkve 2018.

Obnova crkve službeno je započela 3. kolovoza 2018. g. kada je potpisani ugovor između tvrtke FOTON PROMET d.o.o. (vl. Stanko Čuljak) i župe Svih svetih (župnik Mario Migles) potvrđen od NDS-a u Zagrebu.
Kroz nekoliko godina pripremala se dokumentacija, radili projekti te su se prikupljale dozvole od strane Konzervatora i Zavoda za zaštitu spomenika.
Tvrtka FOTON PROMET d.o.o. odabrana je za izvođenje radova budući da imaju reference i potrebne dozvole za obnovu sakralnih objekata koji su pod zaštitom.
U samu obnovu uključeno je kompletno uređenje fasade na crkvi, otucanje žbuke gdje će to biti potrebno i naravno sama fasada. U podnožju crkve treba napraviti drenažu, potrebnu izolaciju i urediti kameni sokl oko crkve.
Potrebno je izmijeniti sav crijep, letve, a na većem dijelu i daske. Krovna građa bi trebala biti u redu, no u slučaju da negdje nije onda će se i to morati zamijeniti. Obnovit će se satovi i popraviti gromobrani.
Krenuli smo uz Božju pomoć pa neka nas i prati Njegov blagoslov.

Napredak obnove
80%

Način financiranja

Budući da troškovnici vanjske obnove predviđaju potrebna sredstva od oko 3.000.000 kn naravno da je taj novac teško imati ili ga jednostavno dobiti stoga smo svi pozvani sudjelovati.
Grad se obvezao pomoći s 990.000 kn u 2018. godini što je izvršio, a obećana su nam i neka sredstva od strane Ministarstva regionalnog razvoja. To nam je i dalo hrabrosti da krenemo s radovima.
Lako zaključujemo da nam je potrebno još prilično sredstava te smo pozvani uključiti se svojim prilogom i molitvom. Ujedno zahvaljujemo svakom župljaninu, obitelji i tvrtki koja nam je i do sada pomogla.

U ožujku 2020. godine Grad Zagreb i okolicu pogodio je razoran potres te se pristupilo obnovi župne crkve koja je stradala. Obnova je financirana sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti Europske unije.
U srpnju 2023. godine jako nevrijeme je pogodilo Grad Zagreb te je stradao limeni krov na pastoralnom centru te u manjoj mjeri krov na obnovljenoj župnoj crkvi. Odmah nakon nemilog događaja pristupilo se sanaciji.

Pozivamo sve župljane i ljude dobre volje da prema svojim mogućnostima omogućite daljnje uređenje naše sesvetske ljepotice koja će svima biti na ponos u ovom prigorskom lijepom kraju.

Bog vas blagoslovio!

UPLATE MOŽETE IZVRŠITI U ŽUPNOM UREDU, PREKO UPLATNICA KOJE MOŽETE PODIĆI NAKON SVETIH MISA ILI JEDNOSTAVNO NA RAČUN ŽUPE SVIH SVETIH

Zagrebačka banka IBAN HR0323600001101894223